Προσευχές

Στον Φύλακα Άγγελό μας

Άγιε Άγγελε,

ο εφεστώς της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής,

μη εγκαταλίπης με τον αμαρτωλόν, μηδέ αποστής απ’ εμού διά την ακρασίαν μου

μη δώης χώραν τω πονηρώ δαίμονι κατακυριεύσαι μου

τη καταδυναστεία του θνητού τούτου σώματος

κράτησον της αθλίας και παρειμένης χειρός μου και οδήγησόν με εις οδόν σωτηρίας.

Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής

και του σώματος, πάντα μοι συγχώρησον,

όσα σοι έθλιψα πάσας τας ημέρας της ζωής μου

και εί τι ήμαρτον την σήμερον ημέραν σκέπασόν με εν τη παρούση νυκτί

και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου,

ίνα μη έν τινι αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν

και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον

του επιστηρίξαι με εν τω φόβω αυτού

και άξιον αναδείξαι με δούλον της αυτού αγαθότητος.

Αμήν.