Προσευχές

Προσευχή όταν πηγαίνουμε για την εργασία μας

»Τά διαβήματά μου κατέθυνον, Κύριε, κατά τό λόγιόν σου και μή κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία.
Γνώρισόν μοι, Κύριε, οδόν έν ή πορεύσομαι, ότι προς σέ ήρα τήν ψυχήν μου.»

 

Πηγή:Γέροντες της εποχής μας