Νέα

Πρακτικές Οδηγίες και Μέτρα από 04.05.2020 για το άνοιγμα της εκκλησίας μας

 

 πατήστε εδώ για να διαβάσετε όλα τα μέτρα 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ 1.5.2020

Περιληπτικά από τη Δευτέρα (4/5), θα ισχύουν τα εξής μέτρα :

A’. Περιορισμένος ἀριθμὸς πιστῶν στὶς ἀκολουθίες – Δήλωση συμμετοχῆς

Ὁ μέγιστος ἀριθμὸς τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπιτρέπεται νὰ βρίσκονται στὸν Ναὸ κατὰ τὴν ὥρα τελέσεως τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, προσδιορίζεται ἀπὸ τὸ μέγεθος τοῦ Ναοῦ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ξεπερνᾶ τὸν μέγιστο ἐπιτρεπόμενο ἀριθμὸ ποὺ προβλέπουν οἱ σχετικὲς ἀποφάσεις τῶν τοπικῶν κυβερνήσεων. Στὸν ἀριθμὸ αὐτὸ συνυπολογίζονται καὶ οἱ ἀνήλικοι.

Γιὰ νὰ μὴ γίνει ὑπέρβαση αὐτοῦ τοῦ ἀριθμοῦ ἡ συμμετοχὴ στὶς ἀκολουθίες γίνεται κατόπιν δηλώσεως στὴν ἐνορία. Οἱ ἐνορίες συντάσσουν καταλόγους τῶν δηλώσεων μὲ μόνα στοιχεῖα τὸ ὀνοματεπώνυμο καὶ τὸν ἀριθμὸ τηλεφώνου τοῦ πιστοῦ. Μὲ βάση αὐτοὺς τοὺς καταλόγους ἐπιτρέπεται ἡ εἴσοδος στὸ Ναὸ κατὰ τὴ συγκεκριμένη ἀκολουθία. Οἱ κατάλογοι αὐτοὶ θὰ φυλάσσονται γιὰ τέσσερις ἑβδομάδες, ὥστε νὰ μποροῦν νὰ ἀνιχνεύονται τυχὸν ἁλυσίδες μολύνσεως, καὶ κατόπιν καταστρέφονται.

Οἱ θέσεις τόσο τῶν καθημένων, ὅσο καὶ τῶν ὀρθίων, πρέπει νὰ ἔχουν ἀπόσταση 1,5 – 2 μέτρων πρὸς ὅλες τὶς κατευθύνσεις.

Β´. Εἴσοδος στὸ Ναό – Ἔξοδος ἀπὸ τὸ Ναό – Ἀπόσταση ἀσφαλείας

Ἡ εἴσοδος στὸ Ναὸ ἐπιτρέπεται κατὰ μόνας, κατὰ οἰκογένεια ἢ κατὰ ὁμάδα ἀτόμων ποὺ σχετίζονται μεταξύ τους, συντεταγμένα καὶ τηρουμένης τῆς ἀποστάσεως 1,5 – 2 μέτρων μεταξὺ τῶν εἰσερχομένων ἀτόμων, οἰκογενειῶν, ὁμάδων. Τόσο κατὰ τὴν εἴσοδο, τὴ μετακίνηση ἐντὸς τοῦ Ναοῦ καὶ τὴν ἔξοδο, ὅσο καὶ κατὰ τὴν παραμονὴ τῶν πιστῶν στὸ Ναὸ τὴν ὥρα τῶν ἀκολουθιῶν ἐπιβάλλεται ἡ τήρηση τῆς ἀποστάσεως ἀσφαλείας τῶν 1,5 – 2 μέτρων. Μετὰ τὸ πέρας τῶν ἀκολουθιῶν συνιστᾶται ἡ ἄμεση ἀποχώρηση τῶν πιστῶν πρὸς ἀποφυγὴ συνωστισμοῦ καὶ ἐκτὸς Ναοῦ.

Γ’. Προληπτικὰ μέτρα ὑγιεινῆς

Ἀπαγορεύεται ἡ εἴσοδος σὲ ἄτομα ποὺ ἐμφανῶς παρουσιάζουν συμπτώματα ἀσθενείας (πυρετό, βῆχα, συνάχι κ.τ.ὅ.).

Γιὰ τὴν μεγαλύτερη δυνατὴ προφύλαξη προβλέπεται ἡ χρήση μάσκας, ἢ ὑφάσματος ποὺ νὰ καλύπτει τὶς ἀναπνευστικὲς ὁδοὺς (στόμα καὶ μύτη), καθ᾽ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ἀναμονῆς ἐκτὸς Ναοῦ ἀλλὰ καὶ μέσα στὸν Ναὸ καὶ κατὰ τὴ διάρκεια τῶν ἀκολουθιῶν. Ἐξαιρεῖται ὁ ἱερέας ποὺ τελεῖ τὴν ἀκολουθία καὶ ὁ ψάλτης κατὰ τὴν ὥρα τῆς ἀκολουθίας.

Ἡ τήρηση τῆς ἀποστάσεως 1,5 – 2 μέτρων μεταξὺ ἀτόμων, οἰκογενειῶν, ὁμάδων εἶναι ὑποχρεωτική.

Γιὰ τὴ μεγαλύτερη δυνατὴ προστασία τῆς δημόσιας ὑγείας προβλέπεται ἡ χρήση ἀντισηπτικοῦ ὑγροῦ πρὶν ἀπὸ τὴν εἴσοδο στὸ Ναό.

Δ’. Ἱερὲς ἀκολουθίες

Μέχρι τὴν 15η Μαΐου ἐπιτρέπεται ἡ τέλεση παρουσίᾳ πιστῶν ὅλων τῶν ἀκολουθιῶν (Ὄρθρος, Ἑσπερινός, Μικρὸ Ἀπόδειπνο, Παράκληση τῆς Παναγίας, Παράκληση τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ, Ἱερὸ Εὐχέλαιο, Ἀρτοκλασία, Ἁγιασμός) πλὴν τῆς Θείας Λειτουργίας.

Οἱ ἀκολουθίες ἔχουν μέγιστη διάρκεια μιᾶς ὥρας.

Κατὰ τὶς Κυριακὲς 3 καὶ 10 Μαΐου ἡ Θεία Λειτουργία θὰ τελεσθεῖ χωρὶς παρουσία πιστῶν.

Ε’. Ἱερὰ Μυστήρια καὶ Ἱεροπραξίες

Μέχρι τὴ 15η Μαΐου ἰσχύει ἡ ἀπαγόρευση τελέσεως γάμων καὶ βαπτίσεων.

Ἡ ἐξομολόγηση λαμβάνει χώρα κατόπιν συνεννοήσεως. Κατὰ τὴ συνάντηση τοῦ ἱερέως μὲ τὸν πιστὸ ἐπιβάλλεται ἡ τήρηση τῆς ἀποστάσεως τῶν 1,5 – 2 μέτρων.

Σαραντισμοὶ γίνονται μόνον κατόπιν συνεννοήσεως.

Στ’. Προσευχὴ στὸ Ναό

Κατὰ τὰ λοιπὰ οἱ Ἱεροὶ Ναοί, ὅπου εἶναι δυνατόν, μποροῦν νὰ εἶναι ἀνοιχτοὶ γιὰ προσευχὴ καὶ προσκύνηση.

Συγκεκριμένα:

α´. Ἡ εἴσοδος στὸ Ναὸ ἐπιτρέπεται κατὰ μόνας, κατὰ οἰκογένεια ἢ κατὰ ὁμάδα ἀτόμων ποὺ σχετίζονται μεταξύ τους.

β´. Ἡ παραμονὴ συνιστᾶται νὰ εἶναι σύντομη· ἰδιαίτερα, ὅταν ἐκτὸς Ναοῦ ὑπάρχει μεγάλη ἀναμονή, συντομώτατη.

γ´. Ἡ τήρηση τῶν προληπτικῶν μέτρων γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τῆς διασπορᾶς τοῦ ἰοῦ, ποὺ ἀναφέρονται παραπάνω, εἶναι ὑποχρεωτική.

Ἡ τήρηση ἀποστάσεως 1,5 – 2 μέτρων κατὰ τὴν ἀναμονὴ ἐκτὸς Ναοῦ εἶναι ἐπιβεβλημένη.

Z’. Ποιμαντικὲς ἐπισκέψεις

Οἱ κατ᾽ οἶκον ποιμαντικὲς ἐπισκέψεις συνιστῶνται μόνο σὲ περίπτωση ἐκτάκτου ἀνάγκης. Αὐτονόητη θεωρεῖται ἠ λήψη τῶν σχετικῶν μέτρων ὑγιεινῆς.

Οἱ ἱεροπραξίες στὸ σπίτι (ἁγιασμοί, εὐχέλαια) ἀπαγορεύονται ἐκτὸς ἐξαιρετικῶν περιπτώσεων.

Η’. Εὐπαθεῖς ὁμάδες

Ἄτομα ποὺ ἀνήκουν στὶς λεγόμενες εὐπαθεῖς ὁμάδες συνιστᾶται νὰ παραμένουν στὰ σπίτια τους γιὰ ὅσο καιρὸ ἰσχύουν οἱ σχετικοὶ περιορισμοὶ ἀπὸ τὴν πολιτεία.